August 4, 2019
Security-gate-for-hospital

گیت فروشگاهی و بیمارستان

گیت فروشگاهی و بیمارستان گیت فروشگاهی و بیمارستان مطلب مهم دیگری در مبحث امنیت است. با عنایت به لزوم استفاده از تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها […]
August 3, 2019
RF GATE IN BOOK STORE

گیت فروشگاهی در کتابفروشی

گیت فروشگاهی برای کتاب و لوازم التحریر گیت فروشگاهی برای کتاب و لوازم التحریر بسیار کاربردی است. از آنجائیکه در کتابفروشی ها کتاب های نفیس و […]
August 1, 2019
new-born-antitheft-tag

گیت فروشگاهی در جلوگیری از سرقت نوزاد

گیت فروشگاهی در جلوگیری از سرقت نوزاد گیت فروشگاهی در جلوگیری از سرقت نوزاد بسیار موثر است. متاسفانه در بعضی از جوامع افراد سود جو که […]
August 1, 2019
eas-gate

گیت فروشگاهی در کتابفروشی

گیت فروشگاهی در کتابفروشی گیت فروشگاهی در کتابفروشی توانسته امنیت کتاب ها و لوازم التحریر را محفوظ کند. وجود کتاب های نفیس و گرانقیمت نیاز به […]
July 30, 2019
SECURITY FASHION eas

گیت فروشگاهی در فروشگاه پوشاک

گیت فروشگاهی در فروشگاه پوشاک گیت فروشگاهی در فروشگاه پوشاک یکی از ملزومات ضد سرقت برای لباس می باشد. با قرار دادن گیت ضد سرقت(گیت فروشگاهی) […]
July 25, 2019
eas antenna

گیت فروشگاهی و انواع آن

گیت فروشگاهی و انواع آن گیت فروشگاهی و انواع آن بر اساس نوع کاربرد و فرکانس به سه گروه تبدیل می شود. در واقع گیت فروشگاهی […]
Web Analytics Real Time Web Analytics