Dome-tag-sga

Dome-tag-sga

دزدگیر لباس چگونه می تواند موجب پیشگیری از سرقت شود؟

دزدگیر لباس چگونه می تواند موجب پیشگیری از سرقت شود؟ یکی از بحث های مهم امنیتی است.

همانطور که در مقالات قبلی به آن اشاره شد دزدگیر لباس یکی از اقلام ضد سرقت در فروشگاه پوشاک است.

تگ های ضد سرقت شامل تگ صدفی، تگ گلفی و تگ مدادی و تگ مینی می باشد.

همچنین لیبل دزدگیر شامل لیبل rf و لیبل am در ابعاد مختلف می باشد.

این دو قلم تگ ضد سرقت با الصاق بر روی لباس و پوشاک امنیت آنها را حفظ می کند.

لیبا و تگ ضد سرقت یا همان EAS متشکل از مدارات الکترونیکی است.

این مدارات با عبور از گیت فروشگاهی که در خروجی قرار دارد موجب آلارم می شود.

اگر سارق قصد سرقت لباس را داشته باشد، در هنگام عبور از دزدگیر فروشگاه بوق می زند.

در این صورت فروشنده از سرقت مطلع می شود و مانع از سرقت می شود.

با کیفیت بودن گیت فروشگاهی نقش بسزایی در جلوگیری از سرقت لباس دارد.

گیت فروشگاهی با کیفیت سیستمی است که بدون نقطه کور و آلارم خطا کار کند.

لذا چنانچه تگ با لباس از هر نقطه ای ما بین گیت خارج شود بایستی بوق بزند.

برای خرید دزدگیر لباس یا اقلام ضد سرقت با شمارخ 09126872205 تماس بگیرید.

Web Analytics Real Time Web Analytics